ΝΕΑ

Α. Εθνική Νομοθεσία

1. Υ.Α. Φ.Α/9.2/ΟΙΚ. 28425/1245/2008 (ΦΕΚ 2604/Β/2008)

Συμπλήρωση διατάξεων σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων: ΦΕΚ 2604/Β/2008

* Διορθώσεις σφαλμάτων της ανωτέρω απόφασης: ΦΕΚ 424/Β/2009

2. Υ.Α. Φ.9.2/οικ. 32803/1308 (ΦΕΚ 815/Β/1997)

Κατασκευή και λειτουργία ανελκυστήρων ΦΕΚ 815/Β/97. Περιλαμβάνει διατάξεις για την προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 95/16/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης «για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών-μελών σχετικά με τους ανελκυστήρες».

Β. Ευρωπαϊκή Νομοθεσία

1. Οδηγία 95/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τους ανελκυστήρες

2. Οδηγία 2014/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τους ανελκυστήρες και τα κατασκευαστικά στοιχεία ασφαλείας για ανελκυστήρες (σε διαδικασία ενσωμάτωσης στο εθνικό δίκαιο).

Πρόσφατα Άρθρα

Ασφάλεια - Ποιότητα - Αξιοπιστία - Αισθητική

Εργαζόμαστε με γνώμονα την ασφαλή μεταφορά προσώπων και φορτίων, ανεξαρτήτως ύψους και σε όλες τις συνθήκες.

“Έχουμε το πλεονέκτημα που σας πάει ψηλά”.

Ακολουθήστε μας